INFORMACE DLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb.


1. Oficiální název:


- Obecní úřad Černouček


2. Důvod a způsob založení:


- Ze zákona o obcích číslo 128/2000 Sb.


3. Organizační struktura:


- starosta obce: Kříž Václav


- místostarosta: Broft Jan


4. Kontaktní spojení:


-adresa OÚ: Obecní úřad


Černouček 50


413 01 Roudnice nad Labem


-telefon: 416 875 032


-e-mail: cernoucek@seznam.cz


5. Bankovní spojení:


- Platby lze poukázat na účet číslo: 1003718389/0800 , Česká spořitelna, a.s., Roudnice nad Labem


6. IČO:


-526428


7. DIČ:


- Obec není plátcem DPH.


8. Rozpočet obce v tomto a předcházejícím roce:


- Dokumenty jsou k nahlédnutí na úřední desce v budově obecního úřadu .


9. Žádosti o informace:


- Informace lze získat na adresách uvedených v odstavci 4 – kontaktní spojení, nebo osobně na obecním úřadě v době úředních hodin.


10. Příjem žádostí a dalších podání:


- Návrhy, žádosti a stížnosti lze podat osobně v sídle OÚ v době úředních hodin.


11. Opravné prostředky:


- V zákoně stanovené lhůtě se lze proti rozhodnutí OÚ odvolat podáním k nadřízenému orgánu MěÚ Roudnice nad Labem.


12. Formuláře:


- Veškeré formuláře jsou k dispozici v době úředních hodin na OÚ Černouček.


13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací:


14. Nejdůležitější předpisy:


- Zákon ČNR č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů


- Zákon ČNR č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů


- Zákon ČNR č.576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v ČR, ve znění pozdějších předpisů.


15. Sazebník úhrad:


16. Výroční zpráva dle zák. č. 106/1999 Sb.


- Výroční zpráva za rok 2016 je k nahlédnutí na úřední desce v budově obecního úřadu.